• 14:09

  • 1400-08-30

  • کد خبر: 20695

برگزیدگان سومین جایزه کتاب سال آذربایجان شرقی معرفی شدند

همزمان با بیست و نهمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران برگزیدگان سومین جایزه کتاب سال استان طی آیینی در تبریز معرفی شدند.

به گزارش آناج، در این آیین که با حضور جمعی از علاقمندان و اصحاب فضل و  فرهنگ برگزار شد، آثار شایسته تقدیر و برگزیده به شرح ذیل معرفی شدند:

آثار برگزیده

الف) دین

تحول سیره نگاری پیامبر ص نزد مورخان اسلامی تا پایان عصر عباسی / تالیف عمار عبودی نصار / مترجم آمنه موسوی شجر، سیفعلی زاهدی‌فر / قم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ، 1399.

ب) علوم کاربردی

نازایی و ناباروری ژنتیکی انسان / تالیف شاهین اسعدی و دیگران / تبریز: انتشارات عمیدی، 1399.

ج) ادبیات

*شعرمعاصر ترکی

آی پری / سروده حامد مرادی / تبریز : انتشارات نباتی ، 1399.

*نقد ادبی

درآمدی بر نقد روان شناختی در قرن بیستم ؟ تالیف وحید نژادمحمد / تبریز : دانشگاه تبریز، 1399.

*متون قدیم

دیوان عبدالمجید تبریزی (سده 8 ق) / تحقیق و تصحیح علیرضا قوجه زاده / تبریز: انتشارات آیدین ، 1399.

آثار شایسته تقدیر

علوم کاربردی

*علوم پزشکی

دو اثر زیر به صورت مشترک انتخاب شدند:

– با 120 گیاهان دارویی 120 ساله شوید / تالیف داوود همت زاده / تهران: انتشارات چوگان، 1399.

 – بیماریهای داخلی در مامایی / گردآوری و تدوین زهره علیزاده دیبازری و فاطمه عباسعلی زاده / تبریز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1399.

*مهندسی کامپیوتر

مقدمه ای بر رایانش ابری / تالیف نیما جعفری نویمی پور، الهام آژیر و پوپک آزاد / تبریز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1399.

*مهندسی کشاورزی و دامپروری

 پسته کاری در آذربایجان : کاشت، داشت ، برداشت و پس از برداشت / تالیف رسول کنعانی نوتاش و جابر سلیمانی، تبریز : انتشارات عمیدی ، 1399.

هنر 

*هنرهای تجسمی

پترو گرافی سرامیک در علوم باستان شناختی / تالیف پاتریک سین کوئین ترجمه مهدی رازانی و حکیمه  افشاری نژاد / تبریز : دانشگاه هنر اسلامی تبریز ، 1399.

*معماری و شهرسازی

مبادی و مبانی شناخت معنای محیط / تالیف مینو قره بگلو و ایلقار اردبیلچی / تبریز : دانشگاه هنر اسلامی تبریز ، 1399.

*تربیت بدنی

 روان شناسی در مربیگری ورزشی / تالیف آدام آر. نیکولز ترجمه سید حجت زمانی ثانی ، صبا محمد علی نژاد و دیگران / تبریز : دانشگاه تبریز ، 1399.

تاریخ و جغرافیا

*تاریخ

جهان نما جلد 1 و 2 / تالیف رضا رحمانی / تبریز : انتشارات یاس نبی، 1399

تاریخ و باستان شناسی اقوام زاگرس در هزاره اول ق.م / تالیف سیلویا بالاتی ، ترجمه صمد علیون/ تبریز: انتشارات پروژه ترجمه حسنلو، 1399.

سومین دوره جایزه کتاب سال آذربایجان‌شرقی با هدف شناسایی و معرفی نویسندگان فعال و ارتقای سطح کیفی نشر استان، حمایت و تشویق مولفان، مترجمان و مصححان و متخصصان کتاب استان و ارتقای فرهنگ جامعه اسلامی، حفظ و استقلال و هویت فرهنگی برگزار شده و آثار و نویسندگان برتر معرفی شدند.

موضوعات سومین دوره جایزه کتاب سال آذربایجان‌شرقی به شرح زیر بود:

ﻛﻠﻴﺎت: ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ و داﻳﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻫﺎ، اﻃﻼع روزﻧﺎﻣﻪ، رﺳﺎﻧﻲ ﻧﮕﺎری،ﻧﺴﺦ ﺧﻄﻲ.

ﻓﻠﺴﻔﻪ و روان ﺷﻨﺎﺳﻲ: ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻏﺮب، ﻓﻠﺴﻔﺔ اﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻨﻄﻖ، روان ﺷﻨﺎﺳﻲ.

دین: ﻛﻠﻴﺎت اﺳﻼم، ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ، ﺣﺪﻳﺚ و ﻋﻠﻮم رواﻳﻲ، ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل، ﻛﻼم و ﻓﺮق، اﺧﻼق، ﻋﺮﻓﺎن و ﺗﺼﻮف،

ﺳﻴﺮة ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ و ادﻳﺎن دﻳﮕﺮ.

علوم اجتماعی: ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ و ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﻲ، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺎﻣﻲ ، ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﻗﺘﺼﺎد، ﺣﻘﻮق، ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ.

زبان: زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ، زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ و ﮔﻮﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻲ، زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ، زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ و زﺑﺎن ﻫﺎی دﻳﮕﺮ.

علوم خالص: ﺗﺎرﻳﺦ و ﻛﻠﻴﺎت ﻋﻠﻢ، رﻳﺎﺿﻴﺎت، ﻧﺠﻮم، ﻓﻴﺰﻳﻚ، ﺷﻴﻤﻲ، زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ، زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ.

علوم کاربردی: ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻮاد و ﻣﻌﺪن، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی .

هنر: ﻛﻠﻴﺎت ﻫﻨﺮ، ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ، ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻣﻌﻤﺎری، ﺷﻬﺮﺳﺎزی، ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﻲ، ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ، ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ.

ادبیات: ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﻧﺜﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﻧﻘﺪ ادﺑﻲ، ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت، ﻣﺘﻮن ﻗﺪﻳﻢ، ادﺑﻴﺎت زﺑﺎنﻫﺎی دﻳﮕﺮ.

تاریخ و جغرافیا: ﺗﺎرﻳﺦ، ﻣﺴﺘﻨﺪﻧﮕﺎری، ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ.

کودک و نوجوان: ﺷﻌﺮ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان، داﺳﺘﺎن ﺗﺄﻟﻴﻔﻲ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان، داﺳﺘﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان، دﻳﻦ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان

ﺳﻮﻣﻴﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺘﺎب ﺳﺎل اﺳﺘﺎن  توسط اداره ﻛﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺘﺎن آذربایجان شرقی با همکاری معاونت اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺘﺎب و ادبیات ایرانیان، برگزار شد.

ویژه برنامه‌های بیست و نهمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار “جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم” در سراسر کشور  در حال برگزاری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *