• دلیل کاهش آرای کُردها به آکپارتی

    میزان رأی آوری حزب عدالت و توسعه در مناطق کُردی با 8 درصد کاهش روبرو است و بخش عمده‌ای از این آرا به سمت دو حزب علی باباجان و احمد داوداوغلو حرکت کرده است.