• مدیران قول های کذایی و بدون عمل ندهند

    رئیس دادگستری اهر بر ضرورت پرهیز از قول‌های کذایی و بدون عمل گفت: دیگر وقت شعار تمام شده و مردم از مسئولان عمل می‌خواهند و این امر نیز در خدمت صادقانه به مردم تجلی می‌یابد.