• در مقابل حربه “جریان ثروت” جا نخورید!

    مخاطب این نوشته با دوستان انقلابی است که وقتی میخواهند چماق «تخصص» را بر سرتان بکوبند جا نخورید، از آنها درباره نگاهشان به مسائل مختلف شهری بپرسید. اگر با نگاه انسانی مسائل شهرداری را تجزیه و تحلیل کنیم، آنوقت مدعیان تخصص به بی‌تخصص‌ترین افراد تبدیل می‌شوند.