• گروکشی از تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری

    احد صادقی در صفحه شخصی خود نوشت: «در چند روز گذشته طی تماس‌هایی از سوی کارگزینی شهرداری مرکز با نیروهای قرار دادی ؛ این فضا در شهرداری به وجود آمده که دوباره می خواهند نیروهای قراردادی را تبدیل وضعیت نمایند.»

  • فرصت‌سوزیِ تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری تبریز

    خبر می‌رسد وزارت کشور مجوز تبدیل وضعیت سیصد نفر از کارکنان شهرداری تبریز را صادر کرده است، سیصدنفری که در میان انبوه کارکنان قراردادی این مجموعه چشمگیر نیست و چالش‌های زیادی را برمی‌انگیزد.