• تصفیه در ساختار امنیتی جمهوری آذربایجان

    پس از برکناری ائلدار محمودوف از مقام وزارت امنیت، حدود بیست تن از مقامات ارشد این وزارتخانه دستگیر و زندانی شدند، اما محمودوف که به نزدیکی به ساختار امنیتی اسرائیل شهرت دارد، تحت هیچ پیگردی قرار نگرفت.