• آفت اسرائیلی بلای جان ترکیه

    در حالی که اقتصاد ترکیه در کشاکشی حیاتی به دلیل عواقب مسئله کرونا است، در روزهای اخیر آفتی موسوم به آفت اسرائیلی در آنتالیا پیدا شده است که با شیوع سریع و کشنده خود تبدیل به بلایی برای کشاورزی ترکیه شده است.