چندرسانه ای

آناج گزارش می‌دهد؛

تغییر؛ وعده شورانشینان ششم/ اجرای شعار تحول تا چه حد امکان‌پذیر است؟

اکثریت منتخبین شورای ششم سخن از تغییر وضع موجود و تحول می‌زنند اما آیا تغییر وضع موجود شهر و شهرداری امکانپذیر است؟