1
  مدرسه میثاق
  ساغلام انتخاب خوبی برای تراکتور بود

  ساغلام انتخاب خوبی برای تراکتور بود

  پدر و مادرم نمی‌دانستند رزمی‌کار هستم!

  پدر و مادرم نمی‌دانستند رزمی‌کار هستم!

   فوتبالم را مدیون کمالوند هستم

  فوتبالم را مدیون کمالوند هستم

  بازی در تراکتور رویای من بود

  بازی در تراکتور رویای من بود

  با پول «ربا» عازم مسابقات جهانی شدیم!

  با پول «ربا» عازم مسابقات جهانی شدیم!

  اولینی که در شهر اولین‌ها حمایت نمی‌شود!

  اولینی که در شهر اولین‌ها حمایت نمی‌شود!

  چندین «آزادی» را با دستان خود زنده به گور کرده‌ایم

  چندین «آزادی» را با دستان خود زنده به گور کرده‌ایم

  کیانی: فقط به عشق هواداران در تراکتور ماندم

  کیانی: فقط به عشق هواداران در تراکتور ماندم