مطالب مرتبط با واژه 'سیاست دوگانه ی غرب'

    تاملی در سیاست های دوگانه ی غربی؛

    از نسل کشی ارامنه تا کشتار خوجالی

    برخی تحلیلگران معتقدند کوتاهی طرف های آذری در شدت کشتار خوجالی بی تاثیر نبوده است اما فارغ از قبول یا ردّ این مساله،دوگانگی سیاست های غربی ها در موضوع "کشتار" جالب توجه است.
    1398/8/11 16:57
1