مطالب مرتبط با واژه 'نوزادان آذری'

    ریشه های فرهنگ مذهبی در جمهوری آذربایجان؛

    تجلی محرّم در نامگذاری نوزادان

    بیشتر والدین آذری سعی می کنند فرزندان خود را که در ماه محرم به دنیا می آیند به نام حسین یا به نام دیگر ائمه و یا محرم و اسامی مرتبط با آن، مزین کنند.
    1398/6/16 18:43
1