مطالب مرتبط با واژه 'کوچه نسترن'

    داستان آشنا؛

    هم صدایان کوچه نسترن

    وقتی اسناد را نابود کنی ،کرکسان آنقدر روی بی اطلاعی مخاطبشان حساب بازمیکنند که برایمان از کوچه نسترن تخیلی بگویند و از شهید و مادر شهید کمپلکس ابتذال بسازند.
    1398/5/16 10:51
1