مطالب مرتبط با واژه 'پوشاک ترکیه'

    آناج بررسی می‌کند؛

    تولید پوشاک در ترکیه چگونه اوج گرفت؟

    دولت ترکیه با راهکارهایی همچون اولویت‌دهی به صنایع نساجی و پوشاک به عنوان محور توسعه و تأسیس بانک دولتی برای رشد و تخصیص اعتبارهای مستقیم و غیرمستقیم اقدام کرده است.
    1398/4/29 11:53
1