• یادداشت آناج؛

    ساختار بخشنامه نویسیِ معیوب!

    آقای ابتهاج بدون اطلاع قبلی روز چهارشنبه فوت کرد که روز آخر کاری سفارتخانه بوده. خانواده ایشون باید میت را ول می کردند و از شهر کلن (محل زندگی) سریع خود را به برلین میرساندند تا گواهی فوت را تقدیم سفارت کنند و بعد از پروسه ای برگردند آلمان و صبر کنند تا نتیجه حاصل شود!