• یادداشت آناج؛

    چرا نماینده دخالت می کند؟!

    نماینده مقام اجرایی نیست و بر همین اساس قدرت اجرایی ندارد اما کیست که نخواهد بدون این که مسئولیتی متوجهش باشد در امور اجرایی دخالت کند، آدم بیاورد، آدم ببرد، امتیاز بدهد و امتیاز بگیرد، دوستان را از سفره ی قدرت و ثروت متنعم کند و الخ.