• ۵۰ درصد جمعیت بستان آباد در سال گذشته به دادگستری مراجعه کردند

    رییس دادگستری شهرستان بستان آباد با اعلام اینکه سال گذشته ۲۴ هزار و ۱۶۱فقره پرونده قضایی در شعب دادسرا و دادگستری شهرستان تشکیل شده است، گفت: با لحاظ اینکه برای هر پرونده فقط ۲ نفر ارباب رجوع وجود داشته باشد بیش از ۵۰ هزار نفر معادل ۵۰ درصد جمعیت شهرستان به دادگستری مراجعه کرده اند.