• سبقت ترکیه از ایران برای تجارت با قطر

    توافق دولت ایران و ترکیه برای اجازه ورود و حمل مواد غذایی از ایران به قطر، به یکباره ورق را برگرداند و ترکیه بدون آنکه راه دسترسی به قطر داشته باشد، بازار این کشور را از ایران ربود.

  • امیر قطر برای بار دوم ناجی اردوغان شد

    با توجه به افول سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی حزب حاکم عدالت و توسعه در داخل ترکیه که از سال ۲۰۱۵ آغاز شده و همچنان ادامه دارد، امیر قطر دو مرتبه به صورت جدی با تزریق دلار به کمک اردوغان آمده است.