• بچه ها متشکریم

    دست اندکاران صنعت برق کشور، در این روزهای گرم تابستان، با همتی جهادی مانع از خاموشی شده اند.