• بهداشت جهانی: از اطلاعات کرونای ترکیه بی‌خبریم!

    رئیس دفتر بهداشت جهانی در ترکیه با اشاره به اینکه حجم بستری‌های کرونایی در ترکیه روز به روز در حال افزایش است، اظهار داشت: هر چقدر هم که وضعیت بیمارستان‌های ترکیه نسبت به کشورهای دیگر بهتر باشد اما اگر تعداد بستری‌ها با این سرعت افزایش یابد، شاهد فروپاشی سیستم درمانی و بهداشتی ترکیه خواهیم بود.