• انتقال افغان‌های تحت کنترل آمریکا به ترکیه

    افغانستانی‌هایی که از مرز ایران وارد ترکیه می‌شوند در دوره حضور آمریکا به عنوان نیروهای تحت امر این کشور فعالیت کرده‌اند و اکنون آمریکا برای در امان ماندن این نیروهای خود از طالبان در حال تخلیه آنها از مسیر ترکیه است.