چندرسانه ای

پوستر/ ترورِ علم دوربین آناج/ محدودیت تردد شبانه در تبریز پوستر/ کرونا…

تبریز و ماجرای پرابهامِ یک میلیون اصله درخت!

مدیرعامل سیمانظر شهرداری تبریز در برنامه تلویزیونی مدعی شد، دو فاز اول کاشت یک میلیون اصله درخت در تبریز انجام شده است.