چندرسانه ای

webhamyar

منتخبین شورای ششم پاسخ می‌دهند؛

اولویت‌ها مدیریت تبریز و بازگرداندن اعتماد عمومی

منتخبین شورای ششم به اولویت‌های اصلی شهر و نحوه بازگرداندن اعتماد عمومی‌به شوراها و شهرداری پاسخ می‌دهند.